REGULAMIN E-NAUCZANIA W SERWISIE WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA ONLINE

I.          Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki i zasady korzystania z kursów prowadzonych metodą e-learningu w ramach Serwisu „Warszawska Szkoła Filmowa On-line”.
 2. Serwis „Warszawska Szkoła Filmowa On-line”, zwany dalej „Serwisem”, jest prowadzony przez Warszawską Szkołę Filmową, ul. Generała Zajaczka 7 w Warszawie.
 3. Serwis prowadzi kształcenie w zakresie umiejętności praktycznych związanych ze sztuką filmową.
 4. Nauczanie odbywa się zdalnie i ma postać szkolenia prowadzonego wyłącznie przez Internet.
 5. Użytkownik jest zobowiązany posiadać: komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową oraz konto e-mail, umożliwiające korzystanie z usług Serwisu oraz komunikację z Prowadzącym Serwis.
 6. Prawidłowe odtwarzanie materiałów zamieszczonych w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika oprogramowania niezbędnego do odczytania lub odtworzenia plików.
 7. Warszawska Szkoła Filmowa oraz podmiot prowadzący Serwis, o którym mowa w ust. 2 nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwaniu w świadczeniu usług Serwisu, spowodowanych czynnikami od nich niezależnymi, takimi jak awarie transmisji, łączy telefonicznych, brak dostępu do sieci, przerwy w dostawie energii elektrycznej, konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe, itp.

 II.       Dostęp do kursów

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Rejestracja zobowiązuje Użytkownika do akceptacji i przestrzegania Regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/kursie jest założenie konta w Serwisie i wniesienie wymaganych opłat.
 3. Założenie konta wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Zakładając konto w serwisie użytkownik deklaruje, że podane w nim informacje są prawdziwe. Zabrania się udostępniania konta innym osobom.
 4. W przypadku kursów dedykowanych dla instytucji edukacyjnych lub kulturalnych, dopuszcza się możliwość tworzenia kont dla grup użytkowników. Jedna osoba z takiej grupy zostaje wskazana jako użytkownik główny i ponosi odpowiedzialność za wprowadzone dane, wpisywane komentarze oraz inne czynności całej grupy w obrębie Serwisu.
 5. Płatności za dany kurs są przyjmowane za pośrednictwem serwisu payu.pl prowadzonego przez PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, z którą podmiot prowadzący Serwis zawarł umowę, lub bezpośrednio na rachunek bankowy Warszawskiej Szkoły Filmowej.
 6. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych oraz po wniesieniu płatności Użytkownik otrzymuje dostęp do kursu wyłącznie na okres określony w opisie kursu. Po upływie tego okresu możliwość dostępu do kursu wygasa i Użytkownik musi ponownie wnieść odpowiednią płatność. Za moment rozpoczęcia okresu dostępu do kursu uważa się datę udostępniania kursu Użytkownikowi przez Serwis. Data ta jest określona w zakładce „Kursy” na osobistej stronie użytkownika w serwisie.
 7. Przez „dostęp do kursu” rozumie się dostęp do materiałów dydaktycznych, możliwość publikowania własnych rozwiązań zadań kursowych oraz możliwości konsultacji z tutorem.
 8. W obrębie wykupionego okresu dostępu Użytkownik samodzielnie określa tempo i terminy realizacji kolejnych zadań, pobierania materiałów i kontaktów z tutorem.

 III.    Zasady uczestnictwa w kursach

 1. Szkolenie ma postać szeregu kursów. Użytkownik samodzielnie wybiera kursy, które chce realizować i kolejność ich realizacji. Serwis i organizatorzy szkolenia nie ponoszą odpowiedzialności za wybór dokonany przez Użytkownika.
 2. W ciągu okresu trwania odbywanego kursu Użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych w postaci m.in. filmów instruktażowych, materiałów filmowych, dźwiękowych i tekstowych do pracy własnej, tekstów dydaktycznych oraz wykazu pomocniczych źródeł zewnętrznych.
 3. W ciągu okresu trwania odbywanego kursu Użytkownik zostaje objęty indywidualną opieką oraz pomocą merytoryczną osoby (lub osób) prowadzącej szkolenie, zwanej dalej tutorem, z którą może kontaktować się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 4. Kurs zawiera pewną liczbę zadań do samodzielnego opracowania, które Użytkownik jest zobowiązany realizować. Zadania wykonywane w trakcie kursu obejmują wykonywanie zdjęć, plików graficznych, wykonywanie nagrań dźwiękowych, tekstów oraz realizację filmów. Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sprzęt umożliwiający wykonanie takich zadań oraz zadbać o organizację procesu realizacji takich zadań. Podmiot prowadzący Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.
 5. Niektóre zadania mogą wymagać zastosowania sprzętu/oprogramowania do montażu obrazu wideo i dźwięku lub obróbki zdjęć. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić taki sprzęt/oprogramowanie we własnym zakresie.
 6. Warunkiem ukończenia danego kursu jest uprzednie ukończenie wymaganej liczby modułów tego kursu.
 7. Warunkiem ukończenia każdego z modułów kursu jest poprawne wykonanie zawartych w nim zadań.
 8. Ocena rozwiązania zadania przedstawionego przez Użytkownika jest wystawiana w ciągu 5 dni roboczych. Treść oceny jest dostępna po zalogowaniu się do platformy internetowej Serwisu.
 9. Po upływie terminu przewidzianego na ukończenie wszystkich modułów danego kursu, następuje zablokowanie dostępu do kursu.
 10. Użytkownik, który do tego czasu nie wykonał zadań zgodnie z kryteriami ustalonymi przez podmiot prowadzący, nie zalicza kursu i nie otrzymuje zaświadczenia o jego ukończeniu.
 11. Użytkownikowi z powodu niezaliczenia kursu nie przysługują roszczenia finansowe o zwrot opłaty wniesionej za dany kurs.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi, zasadami współżycia społecznego, a w tym w szczególności do nie posługiwania się materiałami o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, w szczególności treściami naruszającymi prawa innych Użytkowników, prawa autorskie, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub o wymowie zastraszającej, propagującej nienawiść, itp. a także do nie nadużywania środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący przeciążenie systemów informatycznych właściciela Serwisu lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 IV.      Zaświadczenia o ukończeniu kursu

 1. Uczestnik, który ukończył kurs w Serwisie, otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu wg obowiązującego w Warszawskiej szkole Filmowej wzoru.
 2. Zaświadczenie można odebrać osobiście w Dziekanacie WSF w Warszawie przy ul. Generała Zajączka 7 lub za pośrednictwem poczty.

 V.        Materiały szkoleniowe i prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie własności intelektualnej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać modyfikacji, zmian, łączenia i innych przeróbek materiałów szkoleniowych, nie wykorzystywać ich do tworzenia prac pochodnych, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób naruszać prawa autorskie.
 3. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana.
 4. WSF wyraża zgodę aby Użytkownicy przeglądali zasoby Serwisu na swoich komputerach i drukowali ich fragmenty wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym komercyjnym.
 5. Użytkownik jest zobowiązany zadbać o wszystkie kwestie związane z prawami autorskimi oraz prawami do użycia wizerunków osób dotyczącymi publikowanych przez siebie rozwiązań zadań i innych materiałów. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli opublikowane materiały naruszają prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inne prawa osób trzecich.

 VI.     Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Generała Zajączka 7 w Warszawie, jest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Warszawską Szkołę Filmową i administratora Serwisu, o którym mowa w pkt I.2 Regulaminu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu oraz żądania poprawiania i uaktualniania swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), WSF może przetwarzać bez zgody Użytkownika następujące dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania stosunku prawnego między WSF a Użytkownikiem:

1)      imię i nazwisko Użytkownika;

2)      wykształcenie;

3)      adres do korespondencji;

4)      adres poczty elektronicznej.

5.Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem przez Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie ich wymagane jest przez przepisy prawa.

6. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, stosuje się zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

7. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta na Serwisie i jego późniejszej edycji.

VII.      Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do:

1)      przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub z przyczyn technicznych uniemożliwiających lub utrudniających funkcjonowanie Serwisu;

2)      wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług;

3)      zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści o charakterze bezprawnym, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.

2. Podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zasad korzystania z Serwisu bez podania przyczyny.

3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.